2020 m. LATIA veikla: siekis sumažinti COVID-19 pasekmes verslui ir atstovauti narių interesus

 

Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacija (LATIA) nuosekliai dirba dėl savo narių poreikių teikdama pasiūlymus valstybės institucijoms dėl teisės aktų keitimų, aktualios ekonomikos politikos krypties formavimo ir atkreipia dėmesį į sektoriaus problematiką. Šiemet daugiausiai dėmesio skirta pagalbos priemonėms, galinčioms padėti sumažinti verslo nuostolius dėl COVID-19 pandemijos.

Daugelis LATIA ir kitų verslo organizacijų siūlymų yra vertinami ir įgyvendinami, kviečiame susipažinti su nuveiktais darbais.

1. Siūlyta suteikti galimybę gamybinėms įmonėms pasinaudoti daliniu nuomos mokesčio kompensavimu.

Rezultatas. Pagrindine gamybos veikla besiverčiančioms įmonėms taip pat skiriamos nuomos kompensacijos dėl atskirose nuomojamose patalpose vykdomos mažmeninės prekybos veiklos, kuri per karantiną buvo uždrausta ar apribota. Tai aktualu LATIA  nariams, vykdantiems ir gamybą, ir prekybinę veiklą.

2. Šių metų kovo mėn. 16 d. įvedus karantiną, LATIA nuosekliai dirbo su LR valdžios institucijomis siekiant padėti sektoriaus įmonėms išgyventi šį sudėtingą laikotarpį. Siūlyta Lietuvos aprangos ir tekstilės sektoriaus įmonėms suteikti galimybę atidėti visų rūšių mokestinius įsipareigojimus LR valstybinėms institucijoms ne tik karantino laikotarpio metu, bet ir jam pasibaigus (nuo 6 mėn. iki 2 metų priklausomai nuo šalies ir pasaulio ekonominės situacijos).

Rezultatas. Į daugelį pateiktų siūlymų (darbo užmokesčio (DU) kompensacija prastovos atveju ekstremalios situacijos metu, užtikrinant sąlygas, kad komerciniai bankai atidėtų paskolų palūkanų ir mokesčių mokėjimus verslo klientams ir t.t.) buvo pilnai ar dalinai atsižvelgta.

3. Kreiptasi į LR Ekonomikos ir inovacijų ministeriją dėl galimybės teikti eksporto kredito garantijas ir dėl eksporto sandorių su pirkėjais iš ES šalių.

Rezultatas. Dėl COVID-19 pandemijos Europos Komisija (EK) laikinai išplėtė didesnės rizikos eksporto rinkų apibrėžimą, įtraukdama ir Europos Sąjungos (ES) nares bei kitas valstybes, iki šiol laikytas mažai rizikingomis. Šis sprendimas leido Lietuvos nacionalinės plėtros įstaigai „Investicijų ir verslo garantijos“ (toliau – INVEGA) teikti eksporto kredito garantijas įmonėms, eksportuojančioms lietuviškas prekes ir į Europą.  Kreiptasi į LR Ekonomikos ir inovacijų ministeriją dėl eksporto kredito garantijų priemonei nustatytų limitų didinimo.

4. Nuosekliai siekta, kad valstybės pagalba įmonėms, kurių darbuotojų skaičius yra daugiau kaip 250, tačiau turtas ir apyvarta atitinka SVV subjekto apibrėžimą, būtų teikiamos paramos priemonės kaip ir MVĮ.

Rezultatas. Šis klausimas nuosekliai keliamas, 2020 m. gruodžio mėn. 3 d. vykusioje Lietuvos Respublikos  vyriausybinėje darbo grupėje dar kartą buvo akcentuota subsidijų svarba daugiau nei 250 darbuotojų turinčioms, tačiau neviršijančioms vidutinio dydžio įmonėms nustatytų finansinių rodiklių ribų (metinės pajamos neviršija 50 mln. €, turto balansinė vertė neviršija 43 mln. Eur).

5. Kreiptasi į LR Ekonomikos ir inovacijų ministeriją su siūlymu centralizuoti viešuosius pirkimus.

Rezultatas. Priimtas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 82 ir 86 straipsnių pakeitimas, kuriuo numatoma sudaryti sąlygas efektyvesniam viešųjų pirkimų centralizavimui Vyriausybės ir savivaldybių lygmeniu.

6. Keltas klausimas dėl asmens apsaugos priemonių gaminių sertifikavimo, akreditavimo įstaigos, kokybinių kriterijų, poreikio tobulinti viešųjų pirkimų reglamentavimą ir kitų aktualių klausimų sprendimo, siekiant paskatinti asmens apsaugos priemonių gamybą Lietuvoje bei jų įsigijimą.

Rezultatas. LR Vyriausybės parengtas reikiamos laboratorinės įrangos pirkimo projektas, įgyvendinant atitinkamą DNR plano priemonę; svarstoma galimybė kurti sertifikavimo kompetencijų centrą; nagrinėjamas finansinių paskatų klausimas, siekiant kompensuoti dalį sertifikavimo išlaidų gamintojams.

7. Siūlyta papildyti profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvoje, sąrašą.

Rezultatas. Pasiekta, kad šios profesijos – siuvėjas (profesijos kodas pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių :753126), drabužių siuvėjas (753113) ir siuvimo mašinų operatorius ( 815301) Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos būtų įtrauktos į profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą pagal ekonominės veiklos rūšis 2021 metų I –am  pusmečiui. LATIA iniciatyva į šį sąrašą 2020 II pusmečiui buvo įtrauktos šios Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonėms reikalingos profesijos: moteriškų drabužių siuvėjas (753102), drabužių siuvėjas (753113), vyriškų drabužių siuvėjas (753120)., trikotažinių gaminių gamybos darbininkas (731825) bei audėjas (731841).

Taip pat kelti klausimai:

• dėl planuojamų papildomų pagalbos verslui priemonių įmonių apyvartinių lėšų užtikrinimui artimiausius 6 mėn. bei lengvesnio paskolų gavimo su valstybės garantija;

• dėl pagalbos didelėms įmonėms;

• dėl tiesioginio subsidijų už prastovas pervedimo ne įmonėms, o darbuotojams užtikrinimo;

• dėl būtinybės kad viešieji pirkimai būtų orientuoti į Lietuvos gamintojus – tai padėtų išgyventi vietiniam verslui, išlaikyti darbo vietas, padėtų atsigauti ekonomikai bendrai;

• siūlyta gamybos ir paslaugų įmonių subsidijavimo tvarka: iki 1 mėnesio apyvartos dydžio negrąžintina parama per prastovų subsidijavimo, atleidimo nuo komunalinių paslaugų ar kitas paramos priemones, kokių įmonei tuo metu reikia; iki 2 mėnesių apyvartos dydžio grąžintina parama per valstybės garantuotas paskolas, garantijas, eksporto draudimą.

• siūlyta paramos išdavimą perduoti bankams be turto užstato pagal valstybės garantiją ir už valstybės garantuotas palūkanas, grąžintiną paramą reiktų grąžinti per 3 metus;

• dėl prekinio kredito draudimo sąlygų gerinimo.

 

Kita veikla

1. Asociacija, siekdama prisidėti prie pastangų kuo greičiau apsirūpinti trūkstamomis asmens apsaugos ir medicininėmis priemonėmis, apjungė turimus duomenis apie asociacijos narių galimybes šioje srityje. Informaciją galite rasti LATIA puslapyje: http://www.latia.lt/verslui-del-covid-19 

2. Asociacija tiesioginėmis lėšomis prisidėjo prie paramos medikams – į Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) šiam tikslui atidarytą sąskaitą pervedė 1 tūkst. EUR.

3. LATIA organizavo ir perdavė 200 medicininių kaukių paramą nevalstybiniams vaikų globos namams SOS Vaikų kaimas Vilniuje.

4. Lietuvos valstybinėms institucijoms ir organizacijoms nuolat teikta informacija apie asmens apsaugos ir medicinines priemones galinčius tiekti LATIA narius.

5. Inicijuoti 8 straipsniai Lietuvos žiniasklaidoje apie COVID-19 poveikį Lietuvos aprangos ir tekstilės sektoriaus ir atskirų įmonių veiklai trumpuoju ir vidutiniu laikotarpiu.

arrow