Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę „E-verslas LT“

Informuojame, kad 2015-08-29 paskelbtas kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę „E-verslas LT“ Nr. 01 Nr. 03.3.1-LVPA-K-806.

Finansavimo tikslas:
Paskatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones (toliau – MVĮ) diegti elektroninio verslo sprendimus, kuriais siekiama optimizuoti su gamybos ir (ar) paslaugų teikimu ir veiklos organizavimu susijusius verslo procesus, taip sudarant palankias sąlygas MVĮ darbo našumui augti.

Finansuojamos veiklos:
Elektroninio verslo sprendimų, kuriais siekiama optimizuoti su gamybos ir (ar) paslaugų teikimu ir veiklos organizavimu susijusius verslo procesus, diegimas MVĮ.

Galimi pareiškėjai – labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės.
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma, 35.000 Eur.

Kita informacija:
Vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K- 316, (toliau – Taisyklės) pareiškėjai, teikdami paraiškas ir su jomis susijusią informaciją, ir projektų vykdytojai projektų įgyvendinimo metu ir poprojektiniu laikotarpiu privalo naudotis Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetaine (toliau – DMS), išskyrus šiose Taisyklėse nustatytas išimtis. DMS naudojimosi tvarka nustatyta Duomenų teikimo per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę tvarkos apraše (šių Taisyklių 1 priedas). Jeigu DMS funkcinės galimybės nepakankamos ar laikinai neužtikrinamos, reikalingą informaciją, susijusią su paraiška ar projekto įgyvendinimu, pareiškėjas ar projekto vykdytojas įgyvendinančiajai institucijai ir įgyvendinančioji institucija pareiškėjui ar projekto vykdytojui teikia raštu.

Kvietimas galioja ir paraiškos priimamos iki 2015 m. spalio 29 d.

Daugiau informacijos rasite čia: ESinvestijos.lt

arrow